El centre s’organitza al voltant de diferents òrgans de coordinació:

 • EQUIP DIRECTIU

Està format pels següents òrgans unipersonals de govern:

 • Director: José Leopoldo Silvestre Sánchez
 • Vicedirector: Gabriel Sancho López
 • Cap d’Estudis: Jesús Sáenz de la Torre de Trassierra
 • Secretari: José Miguel Villanueva Bazo
 • CONSELL ESCOLAR

És l’òrgan de participació en el govern del centre dels diferents membres de la comunitat educativa. Els membres actuals del Consell Escolar són:

  • Sector Professorat:
   • Juan José García Sánchez
   • Gabriel López Carrilero
   • Gabriel Sancho López
   • José Luís Turienzo Rodríguez
   • José Miguel Villanueva Bazo
  • Sector Pares i Mares:
   • Empar Arastey Galdón
   • Purificación Martí Pla
   • Amparo Martínez León
   • Juan Ramón Mateo Gil
   • Mónica Puchades García
   • Lluis Santana Valls
  • Sector Alumnat:
   • Priscila Blasco González
   • Maria Civera Guillot
   • Iván Forcano Giménez
   • Irene Monje Martínez
   • Laura Valero Jiménez
  • Personal d’Administració i Serveis:
   • Óscar Alcaraz López
  • Representant de l’Ajuntament:
   • Pilar Pérez Bartual
  • Equip Directiu:
   • José Leopoldo Silvestre Sánchez (director)
   • Jesús Sáenz de la Torre de Trassierra (cap d’estudis)
   • José Miguel Villanueva Bazo (secretari): Sense vot.
 • CLAUSTRE DE PROFESSORS

És l’òrgan propi de participació dels professors de l’institut i està integrat per la totalitat dels professors i les professores que presten els seus serveis al centre.

 • DEPARTAMENTS

Els departaments estan integrats per tots els professors i professores del claustre que imparteixen una determinada àrea. Un dels seus integrants és escollit per la resta i nomenat pel director com a cap de departament i àrea.

 • DEPARTAMENT D’ORIENTACIÓ

Està composat pel psicopedagog del centre, els professors d’àmbits específics de diversificació, els professors de Formació i Orientació Laboral i els coordinadors de les families professionals sota la dependència directa del cap d’estudis i en estreta col·laboració amb l’equip directiu.

 • COMISSIÓ DE COORDINACIÓ PEDAGÒGICA

Està integrada pel director, la vicedirectora, el cap d’estudis i els diferents caps de departament i àrea.

 • TUTORS

És el professor o la professora responsable de coordinar la elecció dels delegats del grup i de presidir, coordinar i organitzar el desenvolupament de les juntes d’avaluació i reunions de l’equip directiu així com de redactar les conclusions i realitzar el seguiment dels acords presos. També haurà d’actuar en cas necessari en la resolució de conflictes d’orde acadèmic o disciplinari que afecten ela alumnes del seu grup així com informar els pares i mares quan calga.

 • COORDINADORS

Professors que coordinen el treball en distintes àrees.