CALENDARI D’ADMISSIÓ 2019 – 2020
CALENDARIO DE ADMISIÓN 2019 – 2020
PROCÉS ÚNIC – FP BÀSICA
PROCESO ÚNICO – FP BÁSICA

CONVOCATÒRIA ORDINARIA
CONVOCATORIA ORDINARIA
CONVOCATÒRIA EXTRAORDINARIA
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA
PUBLICACIÓ DE VACANTS
PUBLICACIÓN DE VACANTES
16 de maig
16 de mayo
12 de juliol
12 de julio
PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS I DOCUMENTACIÓ
PRESENTACIÓN SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN
Del 16 al 29 de maig
Del 16 al 29 de mayo
Del 12 al 17 de juliol
Del 12 al 17 de julio
PRESENTACIÓ CONSELL ORIENTADOR
PRESENTACIÓN CONSEJO ORIENTADOR
Fins el 12 de juny
Hasta el 12 de junio
PUBLICACIÓ LLISTATS D’ADMESSOS PROVISIONALS
PUBLICACIÓN LISTADOS DE ADMITIDOS PROVISIONALES
13 de juny
13 de junio
19 de juliol
19 de julio
RECLAMACIONS DIRECCIÓ DEL CENTRE
RECLAMACIONES DIRECCIÓN DEL CENTRO
Del 13 al 17 de juny
Del 13 al 17 de junio
Del 19 al 23 de juliol
Del 19 al 23 de julio
PUBLICACIÓ LLISTATS D’ADMESSOS DEFINITIUS
PUBLICACIÓN LISTADOS DE ADMITIDOS DEFINITIVOS
26 de juny
26 de junio
24 de juliol
24 de julio
RECLAMACIONS TELEMÀTIQUES DAVANT LA COMISSIÓ D’ESCOLARITZACIÓ
RECLAMACIONES TELEMÁTICAS ANTE LA COMISIIÓN DE ESCOLARIZACIÓN
Del 26 al 28 de juny
Del 26 al 28 de junio
Del 24 al 26 de juliol
Del 24 al 26 de julio
RESOLUCIÓ RECLAMACIONS
RESOLUCIÓN RECLAMACIONES
Fins el 3 de juliol
Hasta el 3 de julio
Fins el 30 de juliol
Hasta el 30 de julio
MATRÍCULA
MATRÍCULA
Del 28 juny al 4 juliol
Del 28 junio al 4 julio
Del 25 al 30 de juliol
Del 25 al 30 de julio