CALENDARI D’ADMISSIÓ 2019 – 2020
CALENDARIO DE ADMISIÓN 2019 – 2020
PROCÉS ÚNIC – CICLES FORMATIUS
PROCESO ÚNICO – CICLOS FORMATIVOS

PUBLICACIÓ DE VACANTS
PUBLICACIÓN DE VACANTES
16 de maig
16 de mayo
PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS I DOCUMENTACIÓ
PRESENTACIÓN SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN
Del 16 al 29 de maig
Del 16 al 29 de mayo
PRESENTACIÓ REQUISIT ACADÈMIC CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA
PRESENTACIÓN REQUISITO ACADÉMICO CONVOCATORIA ORDINARIA
Del 20 al 28 de juny
Del 20 al 28 de junio
PRESENTACIÓ REQUISIT ACADÈMIC RESTA DE SOL·LICITANTS
PRESENTACIÓN REQUISITO ACADÉMICO RESTO DE SOLICITANTES
Fins el 5 de juliol
Hasta el 5 de julio
PUBLICACIÓ LLISTATS D’ADMESSOS PROVISIONALS
PUBLICACIÓN LISTADOS DE ADMITIDOS PROVISIONALES
9 de juliol
9 de julio
RECLAMACIONS DIRECCIÓ DEL CENTRE
RECLAMACIONES DIRECCIÓN DEL CENTRO
Del 9 al 11 de juliol
Del 9 al 11 de julio
PUBLICACIÓ LLISTATS D’ADMESSOS DEFINITIUS
PUBLICACIÓN LISTADOS DE ADMITIDOS DEFINITIVOS
16 de juliol
16 de julio
RECLAMACIONS TELEMÀTIQUES DAVANT LA COMISSIÓ D’ESCOLARITZACIÓ
RECLAMACIONES TELEMÁTICAS ANTE LA COMISIIÓN DE ESCOLARIZACIÓN
Del 16 al 18 de juliol
Del 16 al 18 de julio
RESOLUCIÓ RECLAMACIONS
RESOLUCIÓN RECLAMACIONES
Fins el 26 de juliol
Hasta el 26 de julio
MATRÍCULA
MATRÍCULA
Del 17 al 30 de juliol
Del 17 al 30 de julio