L’FP Bàsica de Servicis Administratius, s’impartix en l’IES Benimàmet en horai de matí. Amb aquesta formació podràs accedir a ocupacions com les següents:

 • Auxiliar d’oficina.
 • Ajudant de servicis general.
 • Auxiliar d’arxiu.
 • Ordenança
 • Auxiliar d’informació
 • Telefonista i repartidor de correspondència
 • Auxiliar de digitalització
 • Auxiliar de dependent de comerç
 • Empleat d’atenció al client.
 • Etc.

Mòduls Professionals:

Primer curs:

 • Tractament Informàtic de Dades (210 h)
 • Tècniques Administratives Bàsiques (220 h)
 • Atenció al Client (75 h)
 • Preparació de Comandes i Venda de Productes (75 h)
 • Ciències Aplicades I (158 h)
 • Comunicació i Societat I (158 h)
 • Formació i Orientació Laboral I (30 h)
 • Tutoria (34 h)

Segon curs:

 • Aplicacions Bàsiques d’Ofimàtica (175 h)
 • Arxiu i Comunicació (245 h)
 • Ciències Aplicades II (158 h)
 • Comunicació i Societat II (158 h)
 • Formació i Orientació Laboral II (30 h)
 • Tutoria (34 h)
 • Formació en Centres de Treball (240 h)

Com s’accedix:

Podran accedir a estes ensenyances els alumnes i les alumnes que complisquen simultàniament els requisits següents:

 • Tindre complits quinze anys, o complir-los durant l’any natural en curs, i no superar els dèsset anys d’edat en el moment de l’accés ni durant l’any natural en curs.
 • Haver cursat el primer cicle d’Educació Secundària Obligatòria o, excepcionalment, haver cursat el segon curs d’Educació Secundària Obligatòria.
 • Haver sigut proposat per l’equip docent als pares, mares o tutors legals per a la incorporació a un cicle de Formació Professional Bàsica.

 

Titulació que s’obté:

Títol Professional Bàsic en SERVICIS ADMINISTRATIUS.

Este títol professional bàsic permet l’accés a tots els cicles formatius de grau mitjà.

Este títol tindrà preferència per a l’admissió a tots els títols de grau mitjà dels famílies professionals de:

 • Administració i Gestió.
 • Comerç i Màrqueting.
 • Tèxtil, confecció i pell.
 • Vidre i Ceràmica.
 • Arts Gràfiques.