Presentació:

 L’accés a la Formació Professional pot realitzar-se de 2 formes clarament diferenciades:

 • Una, l’accés directe, si es tenen els requisits acadèmics necessaris.
 • Una altra, l’accés a través d’una prova, si no es reunixen els requisits acadèmics.

Per a l’alumnat que no reunix els requisits acadèmics d’accés directe, la legislació vigent establix la possibilitat d’accedir a la Formació Professional sempre que, a través d’una prova regulada per les Administracions Educatives, l’aspirant demostre tindre la preparació suficient per a cursar amb aprofitament aquests ensenyaments.

Calendari i horari de les proves:

En el següent enllaç pots consultar el Calendari 

PROVES  D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS 2018:

 • Presentació de sol.licituts: Del 17 al 31 de maig.
 • Llistes provisionals: 7 de juny
 • Reclamacions: 7 i 8 de juny
 • Llistes definitives: 13 de juny
 • Realizatció de la prova de grau mitjà: 18 de juny
 • Realizatció de la prova de grau superior: 15 de juny
 • Llista provisional de grau mitjà: 27 de juny
 • Llista provisional de grau superior: 14 de juny
 • Entrega de documentació justificativa: Del 17 de maig al  al 5 de juliol
 • Llistes definitives i entrega certificats: 6 de juliol

Més informació i documentació en el següent enllaç

 

Condicions d’accés:

Totes aquella persona que no reunisca els requisits acadèmics d’accés directe a un cicle formatiu, podrà concorrer a les proves d’accés sempre que complisca les condicions següents:

 • Proves de grau mitjà: tindre 17 anys d’edat o complir-los durant l’any 2018.
 • Proves de grau superior: tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any 2018. Per als que acrediten estar en possesió d’un títol de tècnic de Formació Professional podran presentar-se a les proves d’accés a cicles formatius de grau superior quan tinguen com a mínim 18 anys complits l’any de realització de la prova, tenint-se en compte el resultat de la prova únicament als efectes d’admissió a cicles formatius de grau superior quan optaren a participar en el procés d’admissió per la quota corresponent a prova d’accés i altres vies d’accés

Documentació:

Enllaços d’interés: