Presentació:

 L’accés a la Formació Professional pot realitzar-se de 2 formes clarament diferenciades:

  • Una, l’accés directe, si es tenen els requisits acadèmics necessaris.
  • Una altra, l’accés a través d’una prova, si no es reunixen els requisits acadèmics.

Per a l’alumnat que no reunix els requisits acadèmics d’accés directe, la legislació vigent establix la possibilitat d’accedir a la Formació Professional sempre que, a través d’una prova regulada per les Administracions Educatives, l’aspirant demostre tindre la preparació suficient per a cursar amb aprofitament aquests ensenyaments.

Calendari i horari de les proves:

En el següent enllaç pots consultar el Calendari. Destaquem:

  • Inscripció: del 17  al 31 de maig
  • Dates de les proves:
    • Grau mitjà: 19 de juny
    • Grau superior: 20 de juny

En el següent enllaç pots consultar l’Horari de les proves

Condicions d’accés:

Totes aquella persona que no reunisca els requisits acadèmics d’accés directe a un cicle formatiu, podrà concorrer a les proves d’accés sempre que complisca les condicions següents:

  • Proves de grau mitjà: tindre 17 anys d’edat o complir-los durant l’any 2017.
  • Proves de grau superior: tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any 2017. Per als que acrediten estar en possesió d’un títol de tècnic de Formació Professional podran presentar-se a les proves d’accés a cicles formatius de grau superior quan tinguen com a mínim 18 anys complits l’any de realització de la prova, tenint-se en compte el resultat de la prova únicament als efectes d’admissió a cicles formatius de grau superior quan optaren a participar en el procés d’admissió per la quota corresponent a prova d’accés i altres vies d’accés

Documentació:

Enllaços d’interés: