PROVES ACCÉS CICLES FORMATIUS 2019

L’accés a la Formació Professional pot realitzar-se de 2 formes clarament diferenciades:

 • Una, l’accés directe, si es tenen els requisits acadèmics necessaris.
 • Una altra, l’accés a través d’una prova, si no es reunixen els requisits acadèmics.

Per a l’alumnat que no reunix els requisits acadèmics d’accés directe, la legislació vigent establix la possibilitat d’accedir a la Formació Professional sempre que, a través d’una prova regulada per les Administracions Educatives, l’aspirant demostre tindre la preparació suficient per a cursar amb aprofitament aquests ensenyaments.

CALENDARI
 • Presentació de sol·licituts: Del 23 d’abril al 10 de maig de 2019 (ambdós inclosos).
 • Publicació llistats alumnat que ha de realitzar la prova en un altre centre: 21 de maig.
 • Publicació llistes PROVISIONALS d’admesos: 21 de maig
 • Reclamacions llistes provisionals d’admesos i exclosos: 21 i 22 de maig
 • Publicació llistes DEFINITIVES d’admesos i exclosos: 28 de maig
 • Realizatció de la prova de GRAU MITJÀ: matins del 10 i 11 de juny
 • Realizatció de la prova de GRAU SUPERIOR: vesprades del 10 i 11 de juny
 • Publicació llistes provisionals qualificacions prova de GRAU MITJÀ i SUPERIOR: 20 de juny
 • Reclamacions llistes provisionals qualificacions prova GRAU MITJÀ i SUPERIOR: Del 21 al 25 de juny
 • Termini d’entrega de documentació justificativa (ambdós graus): Del 23 d’abril al 27 de juny
 • Publicació llistes DEFINITIVES i entrega certificats (ambdós graus): 1 de juliol

Més informació i documentació en el següent enllaç

Condicions d’accés

Totes les persones que no reunisquen els requisits acadèmics d’accés directe a un cicle formatiu, podran concórrer a les proves d’accés sempre que complisquen les condicions següents:

 • Proves de GRAU MITJÀ: tindre 17 anys d’edat o complir-los durant l’any 2019.
 • Proves de GRAU SUPERIOR: tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any 2019. Per als que acrediten estar en possesió d’un títol de tècnic de Formació Professional podran presentar-se a les proves d’accés a cicles formatius de grau superior quan tinguen com a mínim 18 anys complits l’any de realització de la prova, tenint-se en compte el resultat de la prova únicament als efectes d’admissió a cicles formatius de grau superior quan optaren a participar en el procés d’admissió per la quota corresponent a prova d’accés i altres vies d’accés


Documentació


Enllaços d’interés